سمینارها و همایش ها

سمینارهای آینده

 

سمینارهای برگزار شده تا کنونr_1_140406131132.jpg


8-mecc-2014.jpgUPDATES IN ECHOCARDIOGRAPHY

 
 

 

 

 
مرکز تحقیقات قلب و عروق شیراز
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
نشانی: شیراز، خیابان خلیلی، برج پژوهشی محمد رسول اله، طبقه سوم
تلفکس:07136281561
پست الکترونیکی: crc1@sums.ac.ir

  کارگاه ها و همایش ها آئین نامه ها و فرم ها
پایان نامه و طرح تحقیقاتی
پیوند های مفید