کارشناسان
 

زهرا دانشور

سمت: مدیر داخلی مرکز تحقیقات قلب و عروق و مسئول وب سایت مرکز

مدرك تحصيلي:

کارشناسی ارشد

رشته تحصيلي:

بيولوژي

ايميل:

zdaneshvar@gmail.comحسين مختاري

سمت: طراح

مدرك تحصيلي:

ليسانس

رشته تحصيلي:

بيولوژي

ايميل:

hmokhtari79@yahoo.comمريم نصيري

سمت: مسئول سايت کنگره

مدرك تحصيلي:

ليسانس

رشته تحصيلي:

نرم افزار كامپيوتر

ايميل:

mnasiri@sums.ac.ir

  

جميله حقوقي

سمت: مسئول امور دفتری (مرکز تحقیقات قلب و عروق)

مدرك تحصيلي:

ديپلم

رشته تحصيلي:

حسابداري -بازرگاني

ايميل:

hearthosp@gmail.comجعفر زندی لک

سمت: حسابدار مرکز

مدرك تحصيلي:

لیسانس

رشته تحصيلي:

 حسابداری

ايميل:

 حوری سادات موسوی نژاد

سمت: کارشناس پژوهشی (کارشناس مجله ICRJ)

مدرك تحصيلي:

لیسانس

رشته تحصيلي:

اقتصاد کشاورزی

ايميل:

houri_mousavinezhad@yahoo.com 


 
مرکز تحقیقات قلب و عروق شیراز
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
نشانی: شیراز، خیابان خلیلی، برج پژوهشی محمد رسول اله، طبقه سوم
تلفکس:07136281561
پست الکترونیکی: crc1@sums.ac.ir

  کارگاه ها و همایش ها آئین نامه ها و فرم ها
پایان نامه و طرح تحقیقاتی
پیوند های مفید