مركز تحقيقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشكي شيراز نخستين بار در سال 1374 فعاليت خود را آغاز نمود. در سال 1387 با ساماندهي جديد و تشكيلات انسجام يافته تر زير نظر معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شيراز دامنه فعاليت هاي پژوهشي خود را گسترش داد و در سال 1392 موفق به کسب موافقت قطعی گردید.

Feature Slides

گزارش بازديد تيم كوهورت بزرگ شيراز از كوهورت خرامه1395-3-25

اعضای گروه کهورت بزرگ قلب شیراز در تاریخ 12/03/1395 از کهورت بیماریهای غیر واگیر خرامه بازدید به عمل آوردند. در این بازدید تعدادی از اعضای اصلی  کهورت( جناب آقای دکتر محمد جواد زیبائی نژاد ( ریاست و مجری اول) ، سرکار خانم دکتر عظیمه دهقانی  (متخصص پزشکی ورزشی) ،  جناب آقای دکتر محراب صیادی (  دکترای آمار) و سرکار خانم عالم تاج صناعی (پرستار و مسئول روابط عمومی کهورت) حضور داشتند. هدف از این بازدید بررسی چگونگی اجرایی مراحل طرح کهورت خرامه و بررسی نقاط قوت و ضعف بود .

لازم به ذکر است کهورت خرامه زیر نظر دکتر رضاییان زاده بیماری های غیر واگیر را در 12000 نفر در طی 10 سال بررسی می کند. کهورت بزرگ قلب و عروق شیراز بعد از طی کردن مراحل علمی با حضور اساتید رشته های قلب، اپیدمیولوژی، ژنتیک، تغذیه و پزشکی ورزشی طراحی شده در ابتدای مرحله اجرایی قرار دارد. کهورت قلب شیراز با هدف بررسی عوامل خطر بیماری های قلبی عروقی در  جمعیت 10000 نفری شهر شیراز انجام می شود. این مطالعه با گروه پایلوت 500 نفری با کمک گروهی از پزشکان خانواده به زودی شروع خواهد شد. هدف از انجام این مطالعه بررسی وضعیت جامعه شهری از نظر بیماری های قلبی عروقی بوده و به طراحی الگوی ویژه شیوه زندگی منتهی می شود.