مركز تحقيقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشكي شيراز نخستين بار در سال 1374 فعاليت خود را آغاز نمود. در سال 1387 با ساماندهي جديد و تشكيلات انسجام يافته تر زير نظر معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شيراز دامنه فعاليت هاي پژوهشي خود را گسترش داد و در سال 1392 موفق به کسب موافقت قطعی گردید.

Feature Slides

دومین کنگره مداخلات پیچیده قلبی در شیراز1395-12-17

دومین کنگره مداخلات پیچیده قلبی در تاریخ 30 فروردین الی 1 اردیبهشت ماه سال 96 در شیراز برگزار می گردد.
آدرس سایت:  http://intervention.sums.ac.ir