استاد و همکار گرامی لطفا در نظرسنجی دهمین کنگره قلب و عروق خاورمیانه که در تاریخ 15 الی 17 آذر ماه در جزیره کیش برگزار گردید شرکت نموده و ما را با نظرات خود جهت بهبود در روند برگزاری کنگره های آتی همراهی نمایید.
(نام و نام خانوادگی و ایمیل اختیاری می باشد)خوب
متوسط
ضعیف
حضور نداشتم
خوب
متوسط
ضعیف
حضور نداشتم
خوب
متوسط
ضعیف
حضور نداشتم
خوب
متوسط
ضعیف
حضور نداشتم
خوب
متوسط
ضعیف
خوب
متوسط
ضعیف
حضور نداشتم
خوب
متوسط
ضعیف
حضور نداشتم
خوب
متوسط
ضعیف
حضور نداشتم
خوب
متوسط
ضعیف
حضور نداشتم
خوب
متوسط
ضعیف
حضور نداشتم
خوب
متوسط
ضعیف
حضور نداشتم
خوب
متوسط
ضعیف
حضور نداشتم
خوب
متوسط
ضعیف
حضور نداشتم
خوب
متوسط
ضعیف
حضور نداشتم
خوب
متوسط
ضعیف
حضور نداشتم
خوب
متوسط
ضعیف
حضور نداشتم
خوب
متوسط
ضعیف
حضور نداشتم
خوب
متوسط
ضعیف
حضور نداشتم
خوب
متوسط
ضعیف
حضور نداشتم
خوب
متوسط
ضعیف
حضور نداشتم
خوب
متوسط
ضعیف
حضور نداشتم
خوب
متوسط
ضعیف
حضور نداشتم
مرکز تحقیقات قلب و عروق شیراز
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
نشانی: شیراز، خیابان خلیلی، برج پژوهشی محمد رسول اله، طبقه سوم
تلفکس:07136281561
پست الکترونیکی: crc1@sums.ac.ir

  کارگاه ها و همایش ها آئین نامه ها و فرم ها
پایان نامه و طرح تحقیقاتی
پیوند های مفید