اطلاعات تماس

مرکز تحقیقات
قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی شیراز
نشانی: شیراز،خيابان خليلي، برج پژوهشي محمد رسول اله،طبقه سوم، مرکز تحقیقات قلب و عروق
تلفکس:36281562-071
پست الکترونیکی:crc1@sums.ac.ir
 
مرکز تحقیقات قلب و عروق شیراز
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
نشانی: شیراز، خیابان خلیلی، برج پژوهشی محمد رسول اله، طبقه سوم
تلفکس:07136281561
پست الکترونیکی: crc1@sums.ac.ir

  کارگاه ها و همایش ها آئین نامه ها و فرم ها
پایان نامه و طرح تحقیقاتی
پیوند های مفید