معرفی مرکز

مركز تحقيقات قلب و عروق دانشگاه علوم پزشكي شيراز نخستين بار در سال 1374 فعاليت خود را آغاز نمود. در سال 1385 با ساماندهي جديد و تشكيلات انسجام يافته تر زير نظر معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شيراز دامنه فعاليت هاي پژوهشي خود را گسترش داد. اين مركز در حال حاضر از اعضاي هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي شيراز در رشته هاي قلب و عروق اعم از داخلي، اطفال، جراحي و ژنتيك تشكيل يافته است. برنامه هاي مركز در قالب طرح هاي تحقيقاتي و پايان نامه هاي دانشجويي به معاونت پژوهشي دانشگاه ارائه مي گردد. ساير برنامه هاي پژوهشي از قبيل طرح هاي ملي- استاني نيز از طريق كار گروه پژوهشي و فناوري استانداري پيگيري مي شود. تاكنون ده ها گزارش طرح از اين مركز منتشر شده و از نتايج اين طرح ها چندين مقاله نيز در ژورنال ها معتبر خارجي به چاپ رسيده است.
مرکز تحقیقات قلب و عروق در سال 1392 موفق به اخذ موافقت قطعی گردید.

 
مرکز تحقیقات قلب و عروق شیراز
دانشگاه علوم پزشكی شيراز
نشانی: شیراز، خیابان خلیلی، برج پژوهشی محمد رسول اله، طبقه سوم
تلفکس:07136281561
پست الکترونیکی: crc1@sums.ac.ir

  کارگاه ها و همایش ها آئین نامه ها و فرم ها
پایان نامه و طرح تحقیقاتی
پیوند های مفید